Företagare är nöjda med livet enligt rapport

En rapport om välbefinnande och livstillfredsställelse, som Företagarna tagit fram tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå universitet, har visat att företagare är mer nöjda med sina liv än de som är anställda.

Trots att många företagare jobbar mycket och upplever en hög arbetsbelastning, känner de överlag en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse.

Frihet att få bestämma själv

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare. Det säger René Bongard som är Företagarnas statistiker och en av författarna till rapporten.

Företagare kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation och denna frihet leder till en högre grad av upplevd lycka. Företagare utan anställda är generellt mer nöjda med livet än företagare med anställda. Det gäller särskilt företagare med upp till 10 anställda. Livet med anställda innebär mindre frihet och mer tidspress.

En glädjefylld arbetsdag för den genomsnittliga företagaren är en dag med mycket kundkontakt men med lite administration och myndighetskontakter.

– En angelägen fråga är hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten. Och mindre tid på administrativt arbete och kontakt med myndigheter. Myndigheterna i Sverige har en resa att göra gällande digitala lösningar. Det handlar även om ett härligare bemötande och förbättrade attityder gentemot företagare som vänder sig till myndigheterna för att få hjälp, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

 

Källa: Företagarna